การบริหารงานเรื่องระบบการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

1.      ผู้ร่วมปฏิบัติงานทั้งหมดต้องเข้าเรียนรู้หลักสูตรการประเมินต้นไม้และการประเมินคาร์บอนเครดิต หลักสูตร 8 ชั่วโมง และหลักสูตร 16 ชั่วโมง และสอบผ่านหลักสูตร 16 ชั่วโมงแล้ว ตามหลักสูตรที่ ดร.เฉลิมชัย สมมุ่ง สอนให้เท่านั้น

2.      ผู้ที่รับรองแปลงที่ทำคาร์บอนเครดิตที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมี ออดิต จากผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร 16 ชั่วโมง แปลงละ 2 คน และ 2 คนที่รับรองแปลงจะต้องตรวจแปลงให้ถูกต้องชัดเจน 100% ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง ถ้าผิดพลาดผู้รับรองแปลงทั้ง 2 คนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ก่อนส่งให้ประธานแต่ละจังหวัดรับรองความถูกต้องอีกครั้ง

3.      ประธานจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องตรวจสอบความถูกต้องแบบ 100%  และประธานแต่ละจังหวัดต้องร่วมรับผิดชอบความถูกต้อง 100% ของแปลงไม้แต่ละแปลงก่อนที่จะเสนอขายให้ส่วนกลาง คือบริษัทอะการ์วูดแพล้นส์(ไทยแลนด์)จำกัด

4.      หลังจากออดิตส่วนกลางจากบริษัทอะการ์วูดแพล้นส์(ไทยแลนด์)จำกัด ได้รับเรื่องเสนอขายของแต่ละจังหวัด ก็จะเข้าสุ่มตรวจสอบความถูกต้องแล้วปรากฏว่ามีความถูกต้องชัดเจน 100%ก็จะรับรองความถูกต้องแล้วแจ้งให้เจ้าแปลงไม้แต่ละแปลงทราบเพื่อเตรียมทำสัญญา และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน แต่ถ้ามีความผิดพลาด ออดิตส่วนกลางก็จะแจ้งให้เจ้าของแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง

5.      หลังจากบริษัทอะการ์วูดแพล้นส์ (ไทยแลนด์)จำกัด ได้รับข้อมูลของแต่ละจังหวัดว่าถูกต้อง 100% แล้วก็จะเสนอขายคาร์บอนเครดิตให้กับผู้ซื้อตามคู่สัญญา ในระบบ Excel เท่านั้น

6.      เมื่อบริษัทผู้ซื้อ อนุมัติการซื้อคาร์บอนเครดิตแล้ว ทางบริษัทตัวกลางคือบริษัทอะการ์วูดแพล้นส์(ไทยแลนด์)จำกัด ก็จะแจ้งให้ประธานแต่ละจังหวัดเตรียมนัดเจ้าของแปลงไม้เพื่อทำสัญญาการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต

7.      วันที่ทำสัญญา ซื้อ-ขาย คือวันที่จ่ายเงิน โดยระบบการโอนเข้าบัญชีของเจ้าของแปลงหรือผู้รับมอบอำนาจ

8.      ค่าบริหารจัดการ ที่ทางผู้ซื้อมอบให้กับบริหารแต่ละจังหวัดกิโลตันละ 100 บาททางส่วนกลางจะตัดไว้ 10 เพื่อโอนเข้ากองทุนไม้กฤษณาแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ที่มั่นคงให้กับสมาชิก ใช้บริหารองค์กร

9.      การบริหารจัดการส่วนกลาง(ออดิตส่วนกลาง)ทางบริษัทอะการ์วูดแพลนส์(ไทยแลนด์)จำกัดได้มอบอำนาจในการบริหารหรือเป็นตัวแทนบริหารจัดการในนามของ วิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

 


Visitors: 49,707