โครงการเริ่มทำในปี 2567

โครงการที่ใช้เงินกู้จากกองทุนต่างประเทศมาลงทุน ในปี 2567 (2024) ระยะ 5 ปี ต่อเนื่อง 10 ปี

No.

                Project

        Baht

        GBP

        USD

1

Agarwood Plantation For Global Environment Project 1

5,550,700,000

122,127,612.76

153,334,254.14

2.

Agarwood Plantation For Global Environment Project 2

24,766,998,800

544,928,448.84

684,171,215.47

3.

Agarwood Plantation For Global Environment Project 3

78,308,700,000

1,722,963,696.37

2,163,223,756.90

4.

Agarwood Plantation For Global Environment Project 4

71,992,750,000

1,583,998,899.89

1,988,750,000

5

Agarwood Plantation For Global Environment Project 5

25,187,370,000

554,177,557,.75

695,783,701.66

6.

Carbon credit trading Project from perennial plants

180,000,000,000

3,960,396,039.60

4,972,375,690.61

7.

Money Exchange Trees Project

500,000,000,000

11,001,100,110.01

13,812,154,696.13

8.

Strong Family Project Join forces to plant economic trees

50,000,000,000.

1,100,110,011

1,381,215,469.61

 

                                                                       Total

935,806,,518,000

20,589,802,376.22

25,851,008,784,

Visitors: 39,468