พื้นที่จังหวัดที่เสนอขายคาร์บอนเครดิต

พื้นที่จังหวัดที่ผ่านออดิตตรวจสอบแล้วผ่านเตรียมยื่นขายคาร์บอนเครดิตมีตามรายการดังนี้

1.จังหวัดสงขลา  เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้.......10,441...... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน.4,108,726.87 กิโลตัน ได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน 6,843,854.66  บาท2.จังหวัดชัยภูมิ   เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้....1,976......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน..685,818.93...กิโลตัน ได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน...1,102,799.50.........บาท 

3.จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้..4,536........... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน...1,035,387.98..กิโลตัน ด้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน.1,682,692.64...........บาท 

4.จังหวัดสระบุรี เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้....200......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน..114,399.97...กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน..183,191.67..........บาท 

5. จังหวัดตราด เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้.....2,023........ ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน.239,709....กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน..431,537.41..........บาท 

6.จังหวัดจันทบุรี เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้...841.......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน.111,374.94....กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน...188,768.87.........บาท 

7. จังหวัดสระบุร เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้....200......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน..114,399.97...กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน..183,191.67..........บาท 

8. จังหวัดปทุมธานี เสนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้..507........... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน.1117,870.19....กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน..192,534.61..........บาท 

9. จังหวัดนครนายก สนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้....170......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน..9,562.12...กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน.17,695.54...........บาท 

10. จังหวัดสุรินทร์ สนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้...97.......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน.9,166.95....กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน..17,353.98.........บาท 

11..จังหวัดบุรีรัมย์ สนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้...147.......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน..90,686.59...กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน 146,742.70............บาท 

12. จังหวัดอุบลราชธานี สนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้....139......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน.17,333.98....กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน.34,667.96...........บาท 

13. จังหวัดระยอง สนอขายคาร์บอนเครดิต ชุดที่ 1 วันที่ 27 พย.2566 มีจำนวนต้นไม้....266......... ต้น ได้ค่าดูดซับก๊าสเรือนกระจกหรือก๊าสคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน..25,773.31...กิโลตันได้ค่าคาร์บอนเครดิต รวมเป็นเงิน..51,546.61..........บาท Visitors: 36,376