การซื้อ-ขาย ใบกระท่อม

การซื้อ-ขาย ใบกระท่อม เข้าโรงงาน

การซื้อ-ขาย ให้ผ่านระบบของวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทยเท่านั้น

 

       

           วิสาหกิจชุมชน ชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

         45/1 หมู่ 1 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140

            โทร.081-3998095,094-4929555 ,เพจ วิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณาแห่งประเทศไทย

_________________________________________________________________________________________________

ที่ วกท.  000/2565    

                           สัญญาการซื้อ-ขายใบกระท่อม

                                                  วันที่ .....  เดือน ...............  พ.ศ. 2565                    

 

                        สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย โดยนายเฉลิมชัย  สมมุ่ง ตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่เลขที่ 45/1 หมู่ที่  ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด เบอร์โทรศัพท์ 0813998095  ซึ่งในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า ผู้รับซื้อกับ

                       นาย.......................................  อยู่บ้านเลขที่  .......  หมู่ที่ ...   ตำบล....................................... อำเภอ ............................จังหวัด .....................ประธานสาขาจังหวัด.................. เบอร์โทรศัพท์  ....................                      

ซึ่งในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ขาย”

                      ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาซื้อ- ขาย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.       “ผู้รับซื้อ” ตกลงรับซื้อใบกระท่อม และ”ผู้ขาย” ตกลงขายใบกระท่อมก้านแดงคุณภาพตรงตามรายการดังนี้

1.1.  ใบกระท่อมต้องมาจากแปลงที่ขึ้นทะเบียนในระบบของวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

1.2.  เจ้าของแปลงกระท่อมจะต้องเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย เท่านั้น

1.3.  ใบกระท่อมทุกแปลงต้องปลอดสารเคมีทุกชนิดและผ่านการตรวจรับรองของทีมงานจากวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

1.4.  การรับซื้อใบกระท่อมจะซื้อ-ขาย ผ่านระบบของสาขาหรือศูนย์ของวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย เท่านั้น

1.5.  ราคาซื้อ-ขาย ราคากลางไม่ต้องคัดแยกเกรด ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ตลอดอายุของสัญญา                                                                                  

1.6.  ค่าบริหารจัดการที่ต้องจ่ายให้กับศูนย์หรือสาขาจังหวัด กิโลกรัมละ 20 บาท ตลอดอายุของสัญญา

2.       การจ่ายเงินค่ากระท่อม และค่าบริหารการจัดการ

2.1.  จ่ายทันทีที่ใบกระท่อมผ่านการตรวจทุกขบวนการว่าถูกต้องและพร้อมส่งสินค้า โดยโอนผ่านระบบเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.ที่แต่ละศูนย์หรือแต่ละจังหวัดได้เปิดบัญชีและได้แจ้งกับ “ผู้รับซื้อ” เอาไว้แล้ว

2.2.  การจ่ายเงินให้สมาชิกผู้นำใบกระท่อมมาขายกับศูนย์หรือจังหวัดสาขาวิสาหกิจชุมชนฯเป็นหน้าที่ของ “ผู้ขาย” หรือคณะกรรมการในศูนย์หรือในจังหวัดสาขาที่ทำการซื้อ-ขายในวันนั้น หลังจากที่ “ผู้ซื้อ”ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามข้อที่ 2.1 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการแต่ละจังหวัดต้องหักเงินค้ำประกันไว้ จำนวน 10%ของยอดที่สมาชิกนำใบกระท่อมมาขายพื่อใช้เป็นหลักประกันว่าสมาชิกจะไม่นำใบกระท่อมไปจำหน่ายที่อื่นแต่จะคืนให้หลังจากครบสัญญาหรือไม่ผิดสัญญา

2.3.  การซื้อ-ขาย ทุกครั้ง ต้องมีใบเสร็จรายละเอียดการซื้อ-ขายที่ถูกต้อง

2.4.  ค่าภาษีต่างๆให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน

3.       ปริมาณหรือจำนวนการซื้อ-ขาย

แต่ละศูนย์หรือแต่ละจังหวัดสาขา ต้องได้รับโควต้าจำนวนการซื้อ-ขาย จากส่วนกลางหรือจาก”ผู้ซื้อ” ก่อนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการซื้อ-ขาย ของแต่ละเดือน แต่ละปี เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเข้าโรงงานผลิต

4.       อายุของสัญญาครั้งละ 5 ปี ต่อเนื่อง 10 ปี

5.       ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ผิดสัญญาสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งแพ่งและอาญาได้

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านรายละเอียดโดยถี่ถ้วนดีแล้วตรงตามข้อตกลงทุกประการ จึงร่วมกันลงลายมือชื่อเอาไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน แล้วเก็บสัญญาเอาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ                                                                                                                                   

ลงชื่อ...........................................ผู้ให้สัญญา                        ลงชื่อ.........................................ผู้รับสัญญา              

( นายเฉลิมชัย  สมมุ่ง  )                                                 (   นาย.............................  )

 ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา                                       ประธานวิสาหกิจฯสาขา.......

          (ไม้หอม) แห่งประเทศไทย                                             

                                                                                                                       

ลงซื่อ................................................พยาน                          ลงซื่อ................................................พยาน                                            

         (                                       )                                                   (                                          )               


Visitors: 24,982